Václav Kaplický

Červen 3rd, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Václav Kaplický § permalink

  • 1895 – 1982

Kladivo na čarodějnice

  • 1963
  • historický román
  • příběh o inkvizici v 17. století, situováno na severní Moravu
  • tragické, mnoho paralel ze současnosti
  • hrabivý a sadistický inkvizitor Boblig, jeho protipól tvoří Kryštof Alois Lautner, šumperský děkan; později též oběť inkvizice
  • roku 1963 zfilmováno v režii Otakara Vávry

Jarmila Loukotková

Květen 27th, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jarmila Loukotková § permalink

  • 1923 – 2007
  • též významná překladatelka (Villon)
  • především témata z antiky

Není římského lidu

  • 1949
  • doba císaře Nerona, děj se týká především básníka Petronia

Spartakus 1, 2

  • 1950, 1952
  • příběh římského gladiátora

Navzdory básník zpívá

  • 1957
  • její vlastní představa o životě Francoise Villona
  • inspirována překlady jeho děl

Ladislav Klíma

Květen 27th, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ladislav Klíma § permalink

  • 1878 – 1928

Utrpení knížete Sternenhocha

  • 1928
  • sám nazval „groteskním romanetem“, zfilmováno
  • smyšlená postava
  • vyšinutý jedinec si vezme ošklivou Helgu za ženu, poté ji zavraždí, mrtvolu si nechá a vede s ní dialogy jakoby byla živá
  • popisy sexuálních zvráceností (s mrtvolou)
  • kníže se pak zblázní úplně, umírá

Jiří Šotola

Květen 24th, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jiří Šotola § permalink

  • 1924 – 1989
  • jeden z nejvýraznějších a nejmodernějších autorů
  • začínal jako básník (sbírka Venuše z Mélu – přihlásil se k poetismu)
  • v prozaických dílech avantgarda až surrealismus
  • dramatická tvorba – klasické formy
  • v dramatech i próze se zabývá historií => historické romány
  • k současnému dění se vyjadřoval kriticky, ale díla mu byla přesto vydávána
  • používá historii ke kritice současnosti
  • paralely, podobenství a alegorie s režimem

Tovaryšstvo Ježíšovo

  • 1969
  • historický román, alegorie na režim
  • tovaryšstvo Ježíšovo = jezuitský řád
  • hlavními postavami je hraběnka Slavatová a její zpovědník jezuita Vojtěch Had
  • u Hada převládnou povinnosti – přivede hraběnku ke zhroucení a tragickému konci (snaha získat její statky), ale sám se k celé záležitostí staví jako ke „splnění příkazu“
  • konvertování k režimu ―› lidé přistoupili na režim, ale nevěří mu (stejně tak jako po Bílé Hoře mnoho nekatolíků konvertovalo z existenční nutnosti)
  • jakákoliv totalita způsobuje přizpůsobivost

Kuře na rožni

  • 1976
  • historický román
  • částečně založeno na pravdě – autor objevil záznamy o Matějovi a domýšlí si jeho příběh
  • děj se odehrává v době napoleonských válek
  • Matěj Kuře je vojenský zběh, živí se jak se dá (loutkář, dokud loutky nepoztrácí)
  • má avantgardní vyznění
  • do běžných situací jsou vkládány Matějovy vzpomínky (např. na bitvu) ―› střídání časových rovin a prostředí
  • autor postupně s Matějem promlouvá, v nejtěžších chvílích rozmlouvá Matěj s Bohem ―› realita se mění v ireálno (B: Prozradím ti boží tajemství. Nebe není.)
  • pomocí vnitřních monologů se Matěj setkává s představou, která jej utěšuje; jeho iluze o něčem krásném (symbolizováno krásnou šlechtičnou)
  • v průběhu vyprávění autor připomíná, že se jedná o jeho verzi příběhu (A: Bylo to tak, Matyas? M: To víš, že nebylo)
  • závěrem se autor snaží vysvětlit, kde a jak Matěj zmizel (záznamy jsou neúplné)
  • konečná Matějova promluva nese ironické vyznění
  • láska k životu (ať je jakkoliv) – „Je veselo a musí být a basta!“
  • jdeme za snem, a to i přes každé klopýtnutí

Svatý na mostě

  • 1978
  • jiný pohled na Jana Nepomuckého
  • tlustý farář, alkoholik, otevřený všem požitkům
  • „Johánek“

Cesta Karla IV. do Francie a zpět

  • postmoderní, moderní autor – střídání časových rovin a prostředí, vnitřní monology postav – drama
  • nadpřirozeno, ireálno, magično – pohled na Karla jako na člověka, ne na státníka
  • složitá koncepce děl

Národní divadlo

Květen 23rd, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Národní divadlo § permalink

Sbor pro zřízení Národního divadlaimage

  • založeno r. 1850
  • pracovat začalo po pádu policejního režimu Alexandra Bacha
  • r. 1881 splynulo s ND

Prozatímní divadlo

  • zahájilo činnost r. 1862
  • skromné umělecké výsledky
  • sloužilo do doby, než bude dobudováno ND
  • nacházelo se v jižní části staveniště na nábřeží
  • hrály se zde například hry Vítězslava Hálka Král Vukašín (touto hrou bylo otevřeno), Záviš z Falkenštejna

Národní divadlo

  • koncem 60. let 19. století nabývá projekt výrazné podoby, získává podporu  širokých vrstev společnostiimage
  • 16. května 1866 položen základní kámen (na půdě Prozatímního divadla), Smetanova opera Dalibor
  • r. 1881 slavnostní otevření Smetanovou operou Libuše
  • spolupracovalo mnoho umělců
  • 12. srpna 1881 došlo k požáru
  • vyvolalo celonárodní agitaci, velkou podporu veřejnosti – uspořádána sbírka (za 47 dní milion zlatých!)
  • obnovené divadlo znovuotevřeno 18. listopadu 1883 opět představením Smetanovy opery Libuše
  • ředitelem byl František Antonín Šubrt

Generace národního divadlo

  • Josef Zítek, Josef Schultz – architekti
  • Mikoláš Aleš – lunety ve foyer
  • František Ženíšek – alegorie Múz na stropě hlediště
  • Vojtěch Hynais – opona
  • Josef Mánes – lunety na orloji
Hudba
  • Antonín Dvořák
    • opery Rusalka, Čert a Káča
    • symfonie e-moll (Novosvětská), Slovanské tance
  • Bedřich Smetana
    • opery Libuše, Dalibor, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Prodaná nevěsta
    • cyklus symfonických básní Má vlast
  • 1896 založena Česká filharmonie – první stálý symfonický orchestr

Mark Twain

Květen 23rd, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mark Twain § permalink

  • 1835-1910image
  • vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens
  • americký realistický autor
  • pracoval na parníku, živil se vším možným
  • nabyté zkušenosti zužitkoval v dílech
  • splnil si touhu stát se novinářem
  • příznačný humor, groteska, nadhled, optimismus
  • nevynechává lidské nedostatky, čímž si vytváří nepřátele
  • využívá i historie, kterou konfrontuje se současností

Dobrodružství Toma Sawyera

  • 1876
  • román s autobiografickými prvky
  • popis dětství se vším všudy – přáteli, zábavou apod.
  • je poutavou četbou pro děti, ale i připomenutím pro dospělé, co dělali, když byli malí

Dobrodružství Huckleberryho Finna

  • 1884
  • vážnější podtext
  • objevuje se problém lidské rovnosti a svobody
  • Huck se snaží pomoci černošskému chlapci z otroctví, k čemuž se pak přidává i Tom

Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše

  • 1889
  • typický pragmatický Američan se ocitne ve středověku
  • konfrontace obou prostředí (v české literatuře totéž Svatopluk Čech)
  • v závěru života (90. léta) se u něj projevuje skepse, vliv neblahých událostí

Fjodor Michailovič Dostojevskij

Květen 12th, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Fjodor Michailovič Dostojevskij § permalink

  • 1821-1881image
  • strávil několik let na Sibiři na nucených pracích
  • trpěl epilepsií, hráčskou vášní
  • základem obrody Ruska měl podle něj být návrat k tradicím, k pokoře, niterní proměna jedince
  • v dílech se zabývá psychikou jedince
  • dostává se až k existenciálnímu problému – ztráta jistoty v životě
  • vychází z vlastních zkušeností – pesimističtější, tragičtější dopad pro hrdinu

Bílé noci

  • 1848
  • povídka, krátká próza
  • název odráží polární den, milostné téma
  • důležitou roli hraje vnitřní stránka člověka

Hráč

  • 1866
  • román o gamblerství

Idiot

  • 1868
  • román
  • zobrazení sama sebe
  • o člověku, který je „nenormální“ vůči ostatním
  • kníže Lev Myškin – slabomyslný, dobrotivý, ztělesnění křesťanské lásky

Zločin a trest

  • 1866
  • román, Petrohrad 19.století
  • hlavním hrdinou je chudý student Raskolnikov
  • duševní a mravní drama
  • chronologický postup, polopřímá řeč – Raskolnikovy monology
  • Raskolnikov zabije kvůli penězům starou lichvářku, kterou nikdo nemá rád. Svěří se jen prostitutce Soně. Tíhu činu však neunese a nakonec se přizná, je poslán na Sibiř. Odjede s ním i Soňa a oba věří v lepší budoucnost.
  • odraz Nietzscheho a Schoppenhauerovy filozofie – nižší lidé (pracují) a vyšší lidé (morální zásady pro ně neplatí; Napoleon – Rakolnikov se s ním srovnává, svůj čin dokonce považuje za společensky prospěšný)
  • rozhodně neměl právo zabít

Bratři Karamazovovi

  • 1879-80
  • román
  • prohloubení motivů z předchozích děl
  • nedávno zfilmováno

Běsi

  • 1871-72
  • román

Nikolaj Vasiljevič Gogol

Květen 12th, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nikolaj Vasiljevič Gogol § permalink

  • 1809-1852 image
  • pocházel z Ukrajiny
  • věnoval se historii, pobýval v Petrohradě (pracoval jako úředník)

Mrtvé duše

  • 1842
  • společenský román
  • sociální kritika
  • konfrontace nevolníků a statkářů
  • charakteristika ruských statkářů
  • člověk skupuje od statkářů zemřelé nevolníky (statkáři za ně až do sčítání lidí museli platit daň)
  • jmény hrdinů vystihuje jejich charaktery (Líbeznický, Plesnivec)

Revizor

  • 1836/1842
  • komedie
  • ťal do živého, ukazuje nedostatky ruské vesnice
  • kritizuje a zesměšňuje nepoctivost a hloupost
  • charakteristika postav pomocí jmen
  • mladík se ve vesnici vydává za revizora, je zahrnován přízní a dary; po příjezdu skutečného revizora vše vyjde najevo

Ivan Sergejevič Turgeněv

Květen 2nd, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ivan Sergejevič Turgeněv § permalink

  • image 1818-1883
  • šlechtic, přátelil se s Flaubertem
  • povídky, romány, novely

Lovcovy zápisky

  • 1852
  • soubor kratších próz
  • ukazuje skutečný stav ruské vesnice a krásnou ruskou přírodu
  • autor se stylizuje do postavy lovce, potkává různé osoby
  • sociální problémy popisuje nepřímo, jsou naznačeny příkladem
  • kritický postoj, popisuje dobu před zrušením nevolnictví
  • Nelida – musí plnit povinnosti uložené vrchnosti, ale je v jádru dobrým člověkem

Otcové a děti

  • 1862
  • román
  • generační problém, odlišné názory „otců“ a „dětí“
  • mladý student Bazarov líčen jako nihilista – odmítá morálku, vypjaté emoce, autoritu, uznává pouze rozum a racionalitu
  • Bazarov nemá autorovy sympatie, Turgeněv se kloní na stranu otců – ti jsou viděni v pozitivním světle
  • ve skutečnosti však nenachází nic dobrého v žádné generaci – staří přežívají, mladí nedělají nic

Lev Nikolajevič Tolstoj

Květen 2nd, 2010 § Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lev Nikolajevič Tolstoj § permalink

  • image1828-1910
  • šlechtický původ
  • účastnil se krymské války
  • zavedl nový žánr – historický román – dosud v rus. literatuře nebyl
  • romány, povídky, eseje

Vojna a Mír

  • 1865-9
  • historický román
  • zachycuje ruskou společnost v době napoleonských válek
  • bitva u Borodina, bitva u Slavkova – velkolepé scény
  • zachycuje i vnitřní prožitky hrdinů
  • mnoho paralel a kontrastů, ne zcela historicky věrohodné
  • Bolkonskij – osvícený, racionální, energický
  • Bezuchov – nepraktický, snílek, komický

Anna Karenina

  • 1875-78
  • psychologický román
  • žena z aristokratických kruhů a její prožitky
  • odejde od manžela a dítěte za milencem, kterého poté také ztrácí; následně se odhodlá k sebevraždě
  • Tolstoj ji vidí jako ojedinělý případ, odsuzuje její jednání

Vzkříšení

  • 1899
  • román
  • téma viny a odpuštění, pokoj lze nalézt v návratu k evangeliím
  • líčení otřesné situace vězňů
  • člověk si uvědomí, jaký život žil a snaží se to napravit

Sevastopolské povídky

  • 1855-56
  • zachycuje lidské hrdinství a zbabělost
  • realistické popisy války